BIP Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Kartuzach
 
BIP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 2 w Kartuzach



Ogłoszenia o pracę

OFERTY PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach zatrudni:

1) nauczyciela przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

2) nauczyciela wychowawcę w oddziale przedszkolnym - grupa 5-latków

 

AKTUALNE OFERTY PRACY DLA W/W NAUCZYCIELI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONACH INTERNETOWYCH POD ADRESAMI:

http://www.kuratorium.gda.pl/praca-dla-nauczycieli/

http://kartuzy.praca.gov.pl/oferty-pracy

 

 

 


Wytworzył:Piotr Kloczkowski2019-08-21
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2019-08-21 16:33:17
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2019-08-21 16:37:04
Nazwa stanowiska pracy: NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach  zatrudni  na zastępstwo nauczyciela języka angielskiego.

Wymiar czasu pracy:

18/18 etatu (pełen etat), umowa na zastępstwo od 02 stycznia 2018r.

ilość wolnych stanowisk pracy:1

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie wyższe (w tym licencjat) - pedagogiczne, biegła znajomość języka angielskiego- obywatelstwo polskie,

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,

- doświadczenie w pracy,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- inicjatywa i zaangażowanie w pracy

- umiejętność nawiązywania bliskich, serdecznych relacji z dziećmi,

- umiejętność pracy w zespole,

- sumienność i rzetelność,

- dobra organizacja czasu pracy. 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- wykonywanie obowiązków nauczyciela języka angielskiego

 

Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie świadectw lub dyplomów,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),

- oświadczenie o niekaralności.

 

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem kontaktowym wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciel języka angielskiego ”, w terminie do 28.12.2017r. do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Kandydaci po zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego zastaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.

Informacja telefoniczna: 58 681 18 17

 


Wytworzył:Piotr Kloczkowski2017-01-16
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2017-01-16 10:09:34
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2017-12-19 10:59:32
Nazwa stanowiska pracy: pomoc kuchenna

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach  zatrudni pomoc kuchenną na ½ etatu.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- doświadczenie  w pracy na stanowisku pomocy kuchennej;

- książeczka sanitarno - epidemiologiczna;

- wykształcenie gastronomiczne

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- umiejętność pracy w zespole;

- sumienność i rzetelność,

- dobra organizacja czasu pracy; 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- obróbka wstępna surowców do produkcji posiłków

- przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki

- wydawanie i porcjowanie posiłków

- zmywanie naczyń i sprzętu produkcyjnego, właściwe zabezpieczanie

- utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy

- sprzątanie kuchni, obieralni i innych pomieszczeń kuchennych, pranie fartuchów i ścierek

- utrzymywanie porządku na jadalni

Wymagane dokumenty:

-CV;

-kserokopia dowodu osobistego;

-kserokopie świadectw pracy;

-kserokopie świadectw lub dyplomów;

-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

-podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

-oświadczenie o niekaralności

 Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Kartuzach, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem kontaktowym wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko pomoc kuchenna”, w terminie do 22.09.2017r. do godz. 12.00.

Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Kandydaci po zakwalifikowaniu zastaną poinformowani
o terminie rozmowy wstępnej. Informacja telefoniczna: 58 681 18 17


Wytworzył:Piotr Kloczkowski2017-09-15
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2017-09-15 15:26:58
Zmodyfikował:
Nazwa stanowiska pracy: woźny

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach  zatrudni woźnego w pełnym wymiarze godzin.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie min. zawodowe

- dyspozycyjność

- mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku woźnego

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- samodzielność i inicjatywa,

- sprawność i terminowość,

- sumienność i rzetelność,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- otwieranie i  zamykanie wszystkich pomieszczeń przed i  po zakończeniu pracy,

- opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi,
   łącznie ze sprzętem ppoż.,

- utrzymanie czystości i porządku przed szkołą  i w jej obejściu, łącznie z boiskiem szkolnym i parkingiem,

- troszczenie się o żywopłot i trawniki,

- w okresie zimy odśnieżanie terenu wokół szkoły,

- pomoc przy dekoracji szkoły i radiofonizacji uroczystości szkolnych,

- wykonywanie drobnych napraw i poprawek  w szkole, nie wymagających wiedzy fachowej,

Wymagane dokumenty:

-CV;

-kserokopia dowodu osobistego;

-kserokopie świadectw pracy;

-kserokopie świadectw lub dyplomów;

-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

-podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

-oświadczenie o niekaralności

 Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Kartuzach, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem kontaktowym wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko woźny”, w terminie do 22.09.2017r. do godz. 12.00.

Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Kandydaci po zakwalifikowaniu zastaną poinformowani
o terminie rozmowy wstępnej. Informacja telefoniczna: 58 681 18 17


Wytworzył:Piotr Kloczkowski2017-09-15
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2017-09-15 15:21:18
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2017-09-15 15:22:47
Nazwa stanowiska pracy: sprzątaczka

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach  zatrudni  na okres próbny pracownika obsługi na stanowisku sprzataczka.

Wymiar czasu pracy:

40/40 etatu (pełen etat), umowa na okres próbny od 28 lutego 2017r.

ilość wolnych stanowisk pracy:1

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- doświadczenie  w pracy na stanowisku sprzątaczka;

- aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna;

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- umiejętność pracy w zespole;

- sumienność i rzetelność,

- dobra organizacja czasu pracy; 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- codzienne sprzątanie pomieszczeń szkolnych, znajdujących się w nich mebli, sprzętu biurowego i innych powierzchni,
- sprzątanie wyznaczonych sanitariatów,
- codzienne usuwanie makulatury i odpadów z koszy na śmieci i z pojemników na odpady,
- zabezpieczenie niezamkniętych okien, wygaszanie świateł, zamykanie pomieszczeń po zakończeniu sprzątania,
- odśnieżanie terenu wokół budynku szkoły,
- należyta dbałość o powierzony sprzęt,
- wykonywanie na polecenie przełożonych innych czynności.

 

Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie świadectw lub dyplomów,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),

- oświadczenie o niekaralności.

 

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem kontaktowym wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzataczki ”, w terminie do 24.02.2017r. do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Kandydaci po zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego zastaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.

Informacja telefoniczna: 58 681 18 17


Wytworzył:Piotr Kloczkowski2017-02-16
Udostępnił:Piotr Kloczkowski2017-02-16 07:08:46
Zmodyfikował:Piotr Kloczkowski2017-02-22 12:19:49
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )